Povratak Povratak na početnu stranicu
Prava hrvatskih branitelja
iz Domovinskog rata
hrvatski branitelji

   Napomena autora: ovi podaci imaju za cilj upoznavanje sa osnovnim odrednicama navedenih propisa.

Cijele propise možete učitati sa web stranica "Narodnih novina" klikom na link ili učitati zip datoteku klikom ovdje klikni


 Obradio: Tašo

ZAKON

O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

  <>
Ovim se Zakonom uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te uvjeti i postupak za ostvarivanje tih prava.

 (1) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata je osoba koja je kao dragovoljac i pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske (ZNG, Hrvatske vojske, Ministarstva obrane, Policije, Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatskih obrambenih snaga (HOS-a) te pripadnik naoružanih odreda Narodne zaštite koji je u njima proveo najmanje 5 mjeseci do 24. prosinca 1991. godine), organizirano sudjelovala u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, odnosno suvereniteta Republike Hrvatske u bilo kojem razdoblju Domovinskog rata (hrvatski branitelj iz Domovinskog rata).

(2) Pod sudjelovanjem u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta Republike Hrvatske, odnosno vrijeme neposredne ugroženosti suvereniteta Republike Hrvatske (obrana suvereniteta Republike Hrvatske),  podrazumijeva se oružani otpor agresoru i djelovanje u izravnoj svezi s tim otporom (odlazak u postrojbu, na borbeni položaj i povratak te obuka i priprema za odlazak na bojište) u vremenu od 5. kolovoza 1990. do 30. lipnja 1996.g.

(3) Dragovoljac iz Domovinskog rata je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je sudjelovao u obrani njezina suvereniteta najmanje 100 dana u razdoblju od 5. kolovoza 1990. do 15. siječnja 1992.

(4) Dragovoljac iz Domovinskog rata je i hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je sudjelovao u obrani njezina suvereniteta najmanje 30 dana u razdoblju od 5. kolovoza 1990. do 15. siječnja 1992. ukoliko:

– nije imao obvezu sudjelovanja u pričuvnom sastavu ili

– nije regulirao obvezu služenja vojnog roka.

(5) Status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata dokazuje se potvrdom Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova.

*********

 (1) Smrtno stradali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata je hrvatski branitelj koji je:

1. poginuo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata u razdoblju od 5. kolovoza 1990. do 30. lipnja 1996.g.,

2. ubijen prilikom zatočenja ili u neprijateljskom logoru,

3. umro od posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, a najkasnije do 31. prosinca 1997.,

4. umro od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najkasnije do 31. prosinca 1997., a nakon toga roka uzročna veza između smrti i sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske utvrđuje se u postupku vještačenja propisanim člankom 123. stavkom 1. točkom 8. ovoga Zakona,

5. izvršio samoubojstvo kao posljedicu psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

6. umro od posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, a do smrti je bio priznati HRVI I. skupine s pravom na doplatak na njegu i pomoć druge osobe.

(2) Smrtno stradalim osobama u obrani suvereniteta Republike Hrvatske smatraju se i pripadnici medicinskog osoblja, ratni izvjestitelji, pripadnici vatrogasnih postrojbi, pomorci, članovi posada brodova trgovačke mornarice i druge osobe koje su po nalogu nadležnih tijela državne vlasti Republike Hrvatske u Domovinskom ratu u obavljanju vojnih ili drugih dužnosti u obrani suvereniteta Republike Hrvatske poginule, ubijeni prilikom zatočenja ili u neprijateljskom logoru ili umrli od posljedica rane ili ozljede zadobivene pri obavljanju tih dužnosti.

*********

 (1) Zatočeni ili nestali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske zatočen u neprijateljskom logoru ili zatvoru najmanje 3 dana ili je nestao u Domovinskom ratu.

(2) Zatočena ili nestala osoba je osoba koja je zatočena u neprijateljskom logoru ili zatvoru najmanje 3 dana ili je nestala prilikom obavljanja vojnih i drugih dužnosti po nalogu nadležnih tijela državne vlasti Republike Hrvatske u Domovinskom ratu.

*********

 (1) Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata (HRVI iz Domovinskog rata) je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata kojem je organizam oštećen najmanje 20% zbog rane ili ozljede koju je zadobio u obrani suvereniteta Repub­like Hrvatske, odnosno kao zatočenik u zatvoru ili neprijateljskom logoru u Domovinskom ratu. Smatra se da je oštećenje organizma zatočenika u neprijateljskom logoru na toj osnovi najmanje 20% trajno.

(2) HRVI iz Domovinskog rata je i hrvatski branitelj iz Domovinskog rata kojem je organizam oštećen najmanje 20% zbog bolesti, a bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna je posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u Domovinskom ratu.

(3) Prava HRVI iz Domovinskog rata utvrđena ovim Zakonom ostvaruje i osoba (medicinsko osoblje, ratni izvjestitelji, pripadnici vatrogasnih postrojbi, pomorci, članovi posade brodova trgovačke mornarice i druga osoba) kojoj je organizam oštećen za najmanje 20% zbog rane ili ozljede koju je zadobila pri obavljanju vojnih ili drugih dužnosti po nalogu nadležnih tijela državne vlasti Republike Hrvatske u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u Domovinskom ratu ili kao zatočenik u neprijateljskom logoru u Domovinskom ratu.

(4) HRVI iz Domovinskog rata je i stranac kojem je kao hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata organizam oštećen najmanje 20% zbog rane ili ozljede koju je zadobio u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili kao zatočenik u neprijateljskom logoru ili zbog bolesti, a bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna je posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

**********

 (1) Članovima obitelji smrtno stradaloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, prema ovom Zakonu, smatraju se bračni drug, djeca rođena u braku ili izvan braka, posvojena djeca i pastorčad (članovi uže obitelji), roditelji, očuh, maćeha i posvojitelj.

(2) Članom uže obitelji smrtno stradaloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja prema ovome Zakonu smatra se i izvanbračni drug koji je s hrvatskim braniteljem iz Domovinskog rata do njegove smrti, zatočenja ili nestanka živio u zajedničkom kućanstvu najmanje tri godine.

(3) Status izvanbračne zajednice iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku.

(4) Prednost u ostvarivanju prava između članova obitelji iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje se prema propisima o nasljeđivanju. Članovi obitelji iz istoga nasljednog reda ostvaruju pravo prema međusobnom sporazumu. Ako se sporazum ne postigne, prednost u ostvarivanju prava ima član obitelji iz istoga nasljednog reda koji je s hrvatskim braniteljem iz Domovinskog rata živio u zajedničkom kućanstvu.

(5) Očuh i maćeha ostvaruju prava prema ovom Zakonu ako su hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata uzdržavali ili je hrvatski branitelj njih uzdržavao najmanje pet godina prije smrti.

(6) Pastorak je osoba koja nema živoga jednog od roditelja ili su roditelju oduzeta roditeljska prava pravomoćnom presudom suda, a hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ga je uzdržavao najmanje godinu dana prije smrtnog stradavanja, zatočenja ili nestanka.

 

Za gore navedene osobe ovim se Zakonom uređuju:

1. pravo na zdravstvenu zaštitu,

2. prava iz mirovinskog osiguranja,

    pravo na starosnu mirovinu i prijevremenu starosnu mirovinu,

    pravo na invalidsku mirovinu,

    prava na temelju preostale radne sposobnosti,

    pravo na obiteljsku mirovinu,

    pravo na najnižu mirovinu,

    pravo na staž osiguranja ili posebni staž,

3. pravo na doplatak za djecu,

4. pravo na zapošljavanje,

5. pravo na stambeno zbrinjavanje,

6. pravo na dionice, odnosno udjele u trgovačkim društvima bez naplate,

7. ostala prava.

 

Prava iz ovoga Zakona koja se ostvaruju na osnovi oštećenja organizma, smrtnog stradavanja člana obitelji te materijalnih i drugih potreba korisnika jesu:

– prava na osnovi oštećenja organizma:

1. osobna invalidnina,

2. doplatak za njegu i pomoć druge osobe,

3. ortopedski doplatak,

4. medicinska, odnosno fizikalna rehabilitacija,

5. naknada troškova prijevoza,

6. jednokratna novčana pomoć.

– prava na osnovi gubitka, zatočenja ili nestanka člana  obitelji:

1. obiteljska invalidnina,

2. povećana obiteljska invalidnina,

3. uvećana obiteljska invalidnina,

4. prava članova obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog

    branitelja iz Domovinskog rata,

5. prava članova obitelji iza smrti HRVI iz Domovinskog rata.

– prava na osnovi materijalnih i drugih potreba korisnika:

1. posebni doplatak,

2. usluge osobe za pružanje njege i pomoći,

3. opskrbnina,

4. doplatak za pripomoć u kući,

5. prednost pri smještaju u umirovljeničke domove,

6. obilježavanje mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata,

7. osiguravanje troškova pogreba uz odavanje vojne počasti.

 

Objavljeno u Narodnim novinama broj 174/04 od 10. prosinca 2004.g. i broj 92/05 od 27. srpnja 2005.g.

 

PRAVILNIK

O DODJELI BESPLATNIH UDŽBENIKA

 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti i mjerila za ostvarivanje prava na besplatne udžbenike za korisnike iz članka 57. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Pravo na besplatne udžbenike ostvaruju sljedeći korisnici:

1. djeca smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

2. HRVI iz Domovinskog rata

3. djeca HRVI iz Domovinskog rata

4. hrvatski branitelji iz Domovinskog rata.

 

Objavljeno u Narodnim novinama broj 43/05 od 04. travnja 2005.g.

PRAVILNIK

O DODJELI STAMBENOG KREDITA ČLANOVIMA OBITELJI SMRTNO STRADALOGA, ZATOČENOGA ILI NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA

 

Ovim se Pravilnikom propisuje iznos kredita za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članova obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i članova uže obitelji umrloga HRVI iz Domovinskog rata, za iznos za koji polaznu osnovu čine karakteristike i vrijednost etalonskog stana i čiji se iznos određuje od izračunske cijene po m2 korisne površine etalonskog stana, način rada Stručne komisije te oblik i sadržaj obrasca zapisnika Stručne komisije i obrasca Tehničkog opisa građevine.

 

Objavljeno u Narodnim novinama broj 43/05 od 04. travnja 2005.g.

 

PRAVILNIK

O KORIŠTENJU PRAVA NA MEDICINSKU ODNOSNO FIZIKALNU REHABILITACIJU HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA IZDOMOVINSKOG RATA

 

Ovim se pravilnikom utvrđuju uvjeti i način ostvarivanja prava na medicinsku, odnosno fizikalnu rehabilitaciju hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata.

HRVI iz Domovinskog rata ostvaruje pravo na medicinsku, odnosno fizikalnu rehabilitaciju ako mu je ta rehabilitacija prijeko potrebna u vezi s oštećenjem organizma koje je zadobio pod okolnostima iz članka 5. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji  na temelju kojeg mu je priznat status HRVI iz Domovinskog rata.

 

Objavljeno u Narodnim novinama broj 45/05 od 06. travnja 2005.g.

 

PRAVILNIK

O OŠTEĆENJU ORGANIZMA PO OSNOVI KOJIH HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA IMA PRAVO NA ORTOPEDSKI DOPLATAK I RAZVRSTAVANJU TIH OŠTEĆENJA U STUPNJEVE

 

Pravo na ortopedski doplatak na osnovi članka 70. stavka 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ima HRVI iz Domovinskog rata kojemu je oštećenje organizma utvrđeno na temelju Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata zbog sljedećih oštećenja organizma koja se razvrstavaju u četiri stupnja.

1. I. stupanj:

a) amputacija dvaju ili više ekstremiteta na osnovi kojih se utvrđuje oštećenje organizma I. skupine;

b) oštećenje funkcije dvaju ili više ekstremiteta što je posljedica dobivene rane ili ozljede na osnovi kojih se utvrđuje oštećenje organizma 100%;

c) potpuni gubitak vida na oba oka;

d) amputacija jedne noge u koljenu ili nadkoljenici ili jedne ruke u laktu ili nadlaktici.

2. II. stupanj:

a) amputacija jedne noge u podkoljenici;

b) amputacija jedne podlaktice ili jedne šake;

c) oštećenje funkcije jednoga ili više ekstremiteta što je posljedica dobivene rane ili ozljede te obostrana amputacija stopala po Chopartu, ako se za oštećenje odnosno amputaciju utvrđuje oštećenje organizma 80% ili 90%.

3. III. stupanj:

a) obostrana amputacija stopala po Lisfrancku ili obostrana amputacija stopala po Chopartu, ili kombinacija tih amputacija, na osnovi kojih se utvrđuje oštećenje organizma manje od 80%;

b) amputacija ili eksartikulacija u skočnom zglobu;

c) oštećenje funkcije jednoga ekstremiteta što je posljedica dobivene rane ili ozljede, ako se za oštećenje toga ekstremiteta utvrđuje oštećenje organizma 60% ili 70%.

4. IV. stupanj:

– oštećenje funkcije jednoga ili više ekstremiteta što je posljedica bolesti, na osnovi koje se utvrđuje oštećenje organizma najmanje 80%.

 

Objavljeno u Narodnim novinama broj 45/05 od 06. travnja 2005.g.

 

PRAVILNIK

O POSEBNOM STAŽU OSTVARENOM U DOMOVINSKOM RATU

.

Ovim Pravilnikom propisuje se način ostvarivanja prava na staž osiguranja odnosno posebni staž za vrijeme provedeno u Domovinskom ratu za pripadnike Ministarstva obrane, Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova, hrvatske branitelje te osobe mobilizirane u civilnu zaštitu, službu motrenja i obavješćivanja i obveznike radne obveze.

Pravo na staž osiguranja odnosno posebni staž ne mogu ostvariti osobe za koje je pravomoćnom presudom u kaznenom postupku utvrđeno da su surađivale ili radile protiv interesa Republike Hrvatske.

Nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova izdaju potvrde u svrhu ostvarivanja prava na staž osiguranja odnosno posebni staž.

a) Ministarstvo obrane – Personalna služba:

• za osobe koje su sudjelovale u Domovinskom ratu kao djelatne vojne osobe

b) Ministarstvo obrane – Služba za vojnu obvezu:

• za osobe koje su sudjelovale u Domovinskom ratu kao pripadnici pričuvnog sastava Oružanih snaga Republike Hrvatske,

• za osobe koje su mobilizirane u službu motrenja i obavješćivanja,

• za osobe koje su izvršavale radnu obvezu.

c) Ministarstvo unutarnjih poslova – Uprava pravnih i ka­drov­skih poslova:

• za pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu,

d) Ministarstvo unutarnjih poslova – policijske uprave:

• za pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova u policijskoj upravi,

e) Ministarstvo unutarnjih poslova – pomoćnik ministra nadležan za inspekcijske i upravne poslove i poslove zaštite i spašavanja:

• za pripadnike civilne zaštite.

Na zahtjev osoba kojima se u skladu s propisima vrijeme u Domovinskom ratu računa kao poseban staž, a na temelju potvrde nadležnog tijela, poseban staž u radnu knjižicu upisuje područna služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u propisanom postupku.

 

Objavljeno u Narodnim novinama broj 54/04 od 28. travnja 2004. godine.

 

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU POSTOTKA OŠTEĆENJA ORGANIZMA HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA

 

          Ovim se Pravilnikom propisuje način utvrđivanja postotka oštećenja organizma koje je nastalo kao posljedica rane, ozljede ili bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti zadobivene pod okolnostima predviđenim Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i drugim uvjetima i kriterijima za utvrđivanje statusa HRVI iz Domovinskog rata, te utvrđuju oštećenja organizma na osnovu kojih se može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma prije isteka roka iz članka 134. stavaka 1. Zakona.

Postotak oštećenja organizma utvrđuje se na temelju odredaba ovoga Pravilnika i Liste postotaka oštećenja organizma koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

Za jedan dio tijela koji je oštećen u velikoj mjeri utvrđuje se, u pravilu, postotak manji od predviđenog u Listi za potpuni gubitak (amputaciju) toga organa.

Ako organ postoji, ali je oštećen u tolikoj mjeri da je afunkcionalan, može se utvrditi postotak koji je u Listi predviđen za potpuni gubitak (amputaciju) tog organa.

Ako je oštećenje organizma nastalo kao posljedica više rana, ozljeda ili bolesti, postoci predviđeni u Listi za pojedina oštećenja ne zbrajaju se, već se kao osnova uzima oštećenje koje povlači najveći postotak i taj se postotak povećava prema utjecaju drugih oštećenja na cijeli organizam, s tim da tako utvrđeni postotak može iznositi najviše do 100% II. skupine. Za povećanje postotka uzimaju se u obzir samo ona oštećenja za koje je u Listi predviđeno najmanje 20%.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako zbog svih oštećenja iz toga stavka postoji oštećenje organizma zbog kojega takva osoba nije pokretna i nije u stanju obavljati osnovne fiziološke potrebe bez pomoći druge osobe određuje se 100% – I. skupina.

 

Objavljeno u Narodnim novinama broj 45/05 od 06. travnja 2005.g.

 

PRAVILNIK

o radu Povjerenstva za reviziju OCJENE INVALIDNOSTI

 

Ovim se Pravilnikom utvrđuje rad Povjerenstva za revi­zi­ju ocjene invalidnosti čiji je djelokrug propisan u članku 32. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a odnosi se na reviziju:

1. svake ocjene invalidnosti na temelju koje se stječe pravo:

– na profesionalnu rehabilitaciju

– na invalidsku mirovinu

2. priznatih obiteljskih mirovina članovima obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

3. priznatih novčanih naknada u iznosu obiteljske mirovine članovima obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

 

Objavljeno u Narodnim novinama broj 37/05 od 21.03.2005.g.

 

PRAVILNIK

O IZBORU, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA OSOBA KOJE PRUŽAJU NJEGU I POMOĆ HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA 100% I. SKUPINE

 

   Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti koje trebaju ispunjavati osobe da bi mogle pružati potrebnu njegu i pomoć hrvatskome ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata 100% I. skupine, postupak za ostvarivanje prava iz predmetnog odnosa i mjerila za sam izbor, te način ostvarivanja prava na naknadu plaće, prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, doplatka za djecu i prava na zapošljavanje.

Pravo na naknadu plaće, prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, prava na doplatak za djecu, prava za vrijeme nezaposlenosti na temelju članka 85. stavka 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ostvaruje njegovatelj koji pruža usluge njege i pomoći HRVI kao zaposlena osoba prema poseb­nim propisima.

 

Objavljeno u Narodnim novinama broj 43/05 od 04. travnja 2005.g.

 

PRAVILNIK

O RADU LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA UPOSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PO ZAKONU O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

 

Ovim se Pravilnikom propisuje način rada liječničkih povjerenstava koja u postupku za rješavanje o pravima po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji  daju nalaz i mišljenje:

1. da li je smrt hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata uslijed bolesti, pogoršanjem bolesti, odnosno pojavom bolesti uzročno vezana sa sudjelovanjem hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

2. da li je smrt HRVI iz Domovinskog rata I. skupine s priznatim pravom na doplatak za njegu i pomoć druge osobe posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili je umro uslijed bolesti koja je nastala kao posljedica oštećenja organizma uslijed rane ili ozljede temeljem koje mu je bio priznat status HRVI iz Domovinskog rata I. skupine.

3. da li je samoubojstvo hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata posljedica psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

4. o postotku oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata, stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe i stupnju ortopedskog doplatka,

5. o nesposobnosti za privređivanje,

6. o potrebi za doplatkom za pripomoć u kući,

7. o primjeni članka 17. Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma

8. o oštećenju funkcije ekstremiteta HRVI iz Domovinskog rata od II. do IV. skupine ili oštećenju kralježnice ili drugih organa čije oštećenje utječe na funkciju ekstremiteta te oštećenju vida HRVI iz Domovinskog rata II. do IV. Skupine.

 

Objavljeno u Narodnim novinama broj 43/05 od 04. travnja 2005.g.

 

PRAVILNIK

O JEDINSTVENOM REGISTRU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

 

Ovim se Pravilnikom uređuje način prikupljanja podataka i vođenja jedinstvenog registra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata , te način izdavanja i obrazac iskaznice za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

Jedinstveni registar vodi Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

U Jedinstvenom se registru vode podaci o osobama koje imaju status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na temelju odredbe članka 2. stavka 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Jedinstveni se registar sastoji od dva dijela: općeg i posebnog.

 U opći se dio unose opći podaci o hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata: ime, prezime, ime oca, datum i mjesto rođenja, spol, mjesto prebivališta i adresu stanovanja i čin, s oznakom je li redovni ili počasni.

U posebni se dio unose podaci o ratnom putu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i to:

– naziv postrojbe koja je izdala potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu

– vrijeme trajanja sudjelovanja u Domovinskom ratu

– dužnosti koje je obnašao u postrojbi

– status dragovoljca – kao pripadnik Hrvatske vojske, djelatnog i pričuvnog sastava Ministarstva unutarnjih poslova, naoružanih dragovoljačkih odreda Narodne zaštite ili Hrvatskih obrambenih snaga (HOS)

– odličja.

Podatke o sudjelovanju u Domovinskom ratu dostavljaju Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Podaci trebaju sadržavati ime, prezime, ime oca, datum i mjesto rođenja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, spol, mjesto prebivališta i adresu stanovanja, čin s oznakom je li redovni ili počasni, oznaku postrojbe, odnosno ustrojstvene jedinice ako se radi o pripadniku Ministarstva unutarnjih poslova koja je izdala potvrdu o sudjelovanju, dužnosti koje je obnašao u postrojbi, vrijeme sudjelovanja u Domovinskom ratu s naznakom da li ima status dragovoljca iz Domovinskog rata i po kojoj osnovi ima taj status.

Podatke o prebivalištu hrvatskih branitelja dostavlja Ministarstvo unutarnjih poslova na traženje Ministarstva.

Ministarstvo izdaje iskaznice hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

 

Objavljeno u Narodnim novinama broj 43/05 od 04. travnja 2005.g.

 

PRAVILNIK

O IZNOSU TROŠKOVA POGREBA IZ ČLANKA 104. ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti i mjerila za ostvarivanje prava na troškove prijevoza i pokopa posmrtnih ostataka uz odavanje vojnih počasti:

1. poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon postupka ekshumacije i identifikacije

2. umrlog HRVI iz Domovinskog rata na području Republike Hrvatske

3. umrloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na području Republike Hrvatske.

Način i postupak odavanja vojne počasti regulirani su posebnim propisima vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Vojne počasti odaje nadležna postrojba Oružanih snaga RH ili nadležna postrojba hrvatske policije, ovisno o podacima iz pribavljene potvrde o statusu hrvatskog branitelja.

Pod troškovima prijevoza i pokopa posmrtnih ostataka poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon ekshumacije i identifikacije podrazumijevaju se:

– pogrebna oprema ili oprema za kremiranje (u vrijednosti do 1.500,00 kn uključujući i PDV) koju čine lijes, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura ili limeni uložak, mali križ za lijes, slova i brojevi za lijes i nadgrobni znak, pločica s tekstom i pokrov

– glazba za pratnju pogrebne povorke i kod odavanja vojne počasti (sviranje ili pjevanje državne himne i izvođenje propisane skladbe nakon spuštanja pokojnika u grobno mjesto, odnosno kod ispraćaja u krematoriju, predviđeno propisom iz članka 2. ovog Pravilnika)

– troškovi pokopa koje mogu činiti usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, kremiranja, razglasa, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanje pokrovne ploče, vraćanje pokrovne ploče, manipulacije posmrtnim ostacima, korištenje kolica, fugiranje grobnog otvora i sl.

– vijenac od svježeg cvijeća s grbom RH (u vrijednosti do 600,00 uključujući i PDV)

– tiskanje osmrtnica (do 30 kom., sa slikom ili bez nje)

– objavljivanje obavijesti o pokopu u jednome dnevnom listu u Republici Hrvatskoj (u vrijednosti do 420,00 kuna uključujući i PDV)

– prijevoz pokojnika od mjesta identifikacije do mjesta pokopa

– zastava Republike Hrvatske

– jedno ukopno grobno mjesto s betoniranim okvirom na raspoloživu grobnom polju, ako ga obitelj poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nema u mjestu pokopa ili ga jedinica područne (regionalne) samouprave ne ustupa bez naknade.

Pod troškovima prijevoza i pokopa umrlog HRVI iz Domovinskog rata i umrloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata podrazumijevaju se:

– pogrebna oprema ili oprema za kremiranje (u vrijednosti do 1.500,00 kn uključujući i PDV) koju čine lijes, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura ili limeni uložak, mali križ za lijes, slova i brojevi za lijes i nadgrobni znak, pločica s tekstom i pokrov

– glazba kod odavanja vojne počasti maksimalnog iznosa do 1.200,00 kn uključujući i PDV (izvođenje propisane skladbe nakon spuštanja pokojnika u grobno mjesto, odnosno ispraćaja u krematoriju, predviđeno propisom iz članka 2. ovog Pravilnika)

– troškovi pokopa (u vrijednosti do 2.000,00 kuna uključujući i PDV) koje mogu činiti usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, kremiranja, razglasa, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanje pokrovne ploče, vraćanje pokrovne ploče, manipulacija posmrtnim ostacima, manipulacija posmrtnim ostacima uslijed vanjske fizičke sile, korištenje kolica, fugiranje grobnog otvora i sl.

– vijenac od svježeg cvijeća s grbom RH (u vrijednosti do 600,00 kuna uključujući i PDV)

– prijevoz pokojnika do mjesta pokopa

– zastava RH

– jedno ukopno grobno mjesto na raspoloživu grobnom polju (u vrijednosti do 3.000,00 kuna uključujući i PDV) ako ga obitelj umrlog HRVI iz Domovinskog rata i/ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nema u mjestu prebivališta i/ili mjestu pokopa, ili ga jedinica područne (regionalne) samouprave ne ustupa bez naknade.

Pod pravovremenom obavijesti o pokopu umrlih HRVI iz Domovinskog rata i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata smatra se utvrđeno vrijeme i mjesto pokopa najmanje jedan radni dan unaprijed, iznimno isti dan ujutro do 9 sati ako je HRVI iz Domovinskog rata ili hrvatski branitelj iz Domovinskog rata umro tijekom vikenda ili u dane državnih praznika, uz uvažavanje objektivnih mogućnosti za organiziranje odavanja vojnih počasti.

 

Objavljeno u Narodnim novinama broj 43/05 od 04. travnja 2005.g.

 

PRAVILNIK

O MEDICINSKIM INDIKACIJAMA ZA RAZVRSTAVANJE HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA OD I. DO IV. SKUPINE PREMA STUPNJU POTREBE ZA NJEGOM I POMOĆI DRUGE OSOBE

 

U prvi stupanj doplatka za njegu i pomoć druge osobe razvrstavaju se HRVI iz Domovinskog rata I. skupine kojima je status utvrđen na osnovi oštećenja organizma predviđenog Pravilnikom o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata u Listi postotaka oštećenja organizma u sljedećim točkama:

– 54. Amputacija obiju ruku u laktu;

– 58. Amputacija obiju ruku u nadlaktici;

– 65. Eksartikulacija obiju ruku u ramenu;

– 77. Potpuna uzetost obiju ruku;

– 120b. Eksartikulacija u kuku – obiju nogu;

– 123. Obostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa;

- 153d. Stanje nakon ozljede mozga i/ili kralježničke moždine s oštećenjem motoričke funkcije udova – potpuna uzetost dva uda

– 157d. Parkinsonizam najtežeg stupnja;

– 168. Sljepilo, odnosno gubitak vida na oba oka;

– 201. Najteži slučajevi bulbarne paralize;

– 210. Konsolidirane frakture kralježnice s flacidnom paraplegijom ili spastičnom paraplegijom u fleksiji, trajna nepokretnost i vezanost za krevet 100% – I. skupina;

– 211d. Konsolidirane frakture cervikalnoga dijela kralježnice s lezijom cervikalne medule i paretičnim pojavama na gornjim i donjim ekstremitetima najteži oblici – invalid nepokretan i ne može se služiti rukama;

– 212d. Ataktički sindrom nakon traume – najteži oblici – nemogućnost kretanja zbog ataksije;

–213d. Klinički utvrđen polineuritički sindrom – najteži oblici – teška oštećenja motiliteta s atrofijama,

teškim trofičnim smetnjama i potpunom uzetošću ekstremiteta – invalid nepokretan.

HRVI iz Domovinskog rata I. skupine kod kojega postoje oštećenja organizma iz članka 3. ovog Pravilnika i druga oštećenja koja ga (zajedno) čine potpuno nesposobnim za obavljanje svih životnih potreba, te mu je zbog toga potrebna neprekidna njega i pomoć druge osobe, također se razvrstava u prvi stupanj doplatka za njegu i pomoć druge osobe.

U prvi stupanj doplatka za njegu i pomoć druge osobe razvrstava se i HRVI iz Domovinskog rata II., III. i IV. skupine kojemu je organizam oštećen i neovisno o vojnom invaliditetu, ako mu je ukupno oštećenje organizma jednako oštećenju predviđenom u članku 1. stavku 1. ovoga Pravilnika, a potpuno su nesposobni za obavljanje svih životnih potreba te im je potrebna neprekidna njega i pomoć druge osobe.

U drugi stupanj doplatka za njegu i pomoć druge osobe razvrstavaju se HRVI iz Domovinskog rata I. skupine kod kojih postoji bilo koje oštećenje organizma iz Liste postotaka oštećenja organizma što nije obuhvaćeno u članku 1. stavku 1. ovoga pravilnika, a potrebna mu je njega i pomoć druge osobe.

U drugi stupanj doplatka za njegu i pomoć druge osobe razvrstava se i HRVI iz Domovinskog rata II., III. i IV. skupine kojemu je organizam oštećen i neovisno o vojnom invaliditetu, ako mu je ukupno oštećenje organizma jednako oštećenju HRVI iz Domovinskog rata I. skupine razvrstanoga u drugi stupanj doplatka za njegu i pomoć druge osobe.

 

Objavljeno u Narodnim novinama broj 45/05 od 06. travnja 2005.g.

 

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA VJEŠTAČENJE

.

Ovim se pravilnikom utvrđuju zdravstvene ustanove kao konzultantske kuće za vještačenje činjenice da je bolest, pogoršanje bolesti, pojava bolesti, smrt nakon 31. prosinca 1997. kao posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti i samoubojstvo hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata moguća posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, a medicinska dokumentacija potječe iz razdoblja više od deset godina nakon prestanka sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Utvrđuju se sljedeće zdravstvene ustanove koje će kao konzultantske kuće putem svojih stručnih timova vještačiti činjenice iz pravilnika:

1. – za poremećaje raspoloženja: Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za psihijatriju

– za posttraumatski stresni poremećaj i ostale anksiozne poremećaje:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za psihološku medicinu

Klinička bolnica Dubrava – Regionalni centar za psihotraumu

Klinička bolnica Osijek – Regionalni centar za psihotraumu

Klinički bolnički centar Rijeka – Regionalni centar za psihotraumu

Klinička bolnica Split – Regionalni centar za psihotraumu

– za poremećaje ponašanja, psihotične poremećaje i ostale duševne bolesti:

Psihijatrijska bolnica Vrapče.

2. – za bolesti cirkulacijskog sustava:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za bolesti srca i krvnih žila

3. – za bolesti prsnog koša, dišnog sustava i tuberkuloze:

Klinika za plućne bolesti Jordanovac

4. – za zloćudne bolesti, te bolesti krvi i probavnog sustava:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za unutrašnje bolesti

5. – za endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma:

Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma »Vuk Vrhovac«

6. – za bolesti mokraćnog sustava:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za urologiju

7. – za ženske bolesti:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za ženske bolesti i porode

8. – za cerebrovaskularne bolesti i bolesti živčanog sustava:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za neurologiju i Klinička bolnica »Sestre milosrdnice« – Klinika za neurologiju

9. – za bolesti uha, grla, nosa i bolesti ždrijela:

Klinička bolnica »Sestre milosrdnice« – Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata i Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za bolesti uha, nosa i grla

10. – za bolesti kralježnice i leđne moždine:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

11. – za kožne bolesti:

Klinički bolnički centar Zagreb – Klinika za kožne i spolne bolesti.

 

Objavljeno u Narodnim novinama broj 45/05 od 06. travnja 2005.g.

 

 

PRAVILNIK

O ZNAKU PRISTUPAČNOSTI

Ovim Pravilnikom propisuje se značenje, oblik, sadržaj, boja, dimenzije, mjesto postavljanja znaka pristupačnosti u vozilu kojim se prevoze osobe s invaliditetom, uvjeti za njegovo izdavanje, te način obilježavanja parkirališnog mjesta za vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom.

Pravo na znak pristupačnosti ima osoba s invaliditetom čiji su donji ekstremiteti bitno oštećeni tako da onemogućavaju normalno kretanje. Oštećenje donjih ekstremiteta mora biti najmanje 70 posto.

Vozila osoba s invaliditetom, kao i vozila udruga osoba s invaliditetom mogu biti obilježena međunarodnim znakom invalida, a pravo na parkiranje mogu ostvariti samo uz predočenje znaka pristupačnosti.

Znak pristupačnosti važi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom ili se ta osoba nalazi u vozilu.

Pravo koje proizlazi iz znaka pristupačnosti ne može koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom.

Znak pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališna mjesta koja su u tu svrhu posebno obilježena.

Znak pristupačnosti

Objavljeno u Narodnim novinama broj 16/05 od 02.02.2005.g.

 

UREDBA

O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA CARINSKIH I POREZNIH OLAKŠICA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

 

Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti i postupak ostvariva­­nja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branite­­lja iz Domovinskog rata i članova obite­­lji smrtno stradaloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branite­­lja iz Domovinskog rata.

Korisnici carinskih i poreznih olakšica iz članaka 60. i 61. Zakona o pravima hrvatskih branite­­lja iz Domovinskog rata i članova ­­njihovih obite­­lji su:

1) pri uvozu osobnih automobila:

a) Ministarstvo obite­­lji, branite­­lja i međugeneracijske solidarnosti kada nabav­­lja osobni automobil s ugrađenim prilagodbama koji dodje­­ljuje u vlasništvo HRVI iz Domovinskog rata s ošteće­­njem organizma 100% I. skupine,

b) HRVI iz Domovinskog rata od II. do IV. skupine ošteće­­nja organizma, koje ima za pos­­ljedicu ošteće­­nje funkcije ekstremiteta ili ošteće­­nje vida, te

c) bračni drug, puno­­ljetna djeca i rodite­­lji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branite­­lja iz Domovinskog rata

2) pri unosu, uvozu ili dobiva­­nju iz inozemstva ortopedskih i drugih pomagala koja su izravan nadomjestak tjelesnih organa, odnosno oštećenih tjelesnih organa, te ­­njihovih rezervnih dijelova i potrošnog materijala za ta pomagala:

HRVI iz Domovinskog rata, te

3) pri uvozu strojeva i opreme za obav­lja­nje gospodarske djelatnosti odnosno samostalne profesionalne djelatnosti, sukladno posebnim propisima za obav­lja­nje odnosne djelatnosti (opreme za obav­lja­nje djelatnosti):

a) nezaposleni HRVI iz Domovinskog rata,

b) dragovo­ljac,

c) hrvatski branite­lj iz Domovinskog rata,

d) obite­lj smrtno stradaloga, zatočenog ili nestaloga hrvat­skog branite­lja iz Domovinskog rata.

Carinske i porezne olakšice pri uvozu opreme za obav­lja­nje djelatnosti ne mogu koristiti HRVI iz Domovinskog rata koji imaju status korisnika mirovine ili korisnika nadoknade po osnovi sma­njene radne sposobnosti za razdob­lje dok se nadoknada isplaćuje, ako ta prava ostvaruju teme­ljem odredaba posebnih propisa koji se primje­njuju na hrvatske branite­lje iz Domovinskog rata.

Potvrdu o statusu korisnika carinskih i poreznih olakšica pri uvozu osobnih automobila izdaje nadležni ured državne uprave u jedinici područne (re­gionalne) samouprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba prema mjestu prebivališta korisnika olakšice, i to za:

a) HRVI iz Domovinskog rata I. skupine sa 100% ošteće­nja organizma,

b) HRVI iz Domovinskog rata II. do IV. skupine ošteće­nja organizma, te

c) bračnog druga, puno­ljetnu djecu i rodite­lje smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata.

Potvrdu o statusu korisnika carinskih i poreznih olakšica pri uvozu opreme za obav­lja­nje djelatnosti izdaje:

a) Ministarstvo obrane: ustrojbena jedinica u sjedištu Ministarstva, odnosno uprava za obranu mjesno nadležna prema prebivalištu korisnika olakšica, ili

b) Ministarstvo unutar­njih poslova: ustrojbena jedinica u sjedištu Ministarstva, odnosno policijska uprava mjesno nadležna prema prebivalištu korisnika olakšica, te

c) nadležni ured državne uprave u jedinici područne (re­gionalne) samouprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba prema mjestu prebivališta korisnika.

 

Objavljeno u Narodnim novinama broj 12/05 od 24. siječnja 2005.g. i 68/05 od 03. lipnja 2005.g.
PRAVILNIK

O NAČINU ISPLATE NOVČANIH PRIMANJA I DRUGIH TROŠKOVA


Ovim se Pravilnikom utvrđuje način obračuna i isplate novčanih naknada koje se ostvaruju na osnovi oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata, gubitka, zatočenja ili nestanka hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, te materijalnih i drugih potreba HRVI i hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

U smislu ovog Pravilnika propisuje se način isplate prava sukladno obračunu utvrđenom Zakonom i to kako slijedi:

– Prava na osnovi oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata:

1. osobna invalidnina obračunata prema odredbi članka 66. stavak 2. i 3. Zakona

2. doplatak za njegu i pomoć druge osobe obračunat prema odred­bi članka 68. stavak 2. Zakona;

3. ortopedski doplatak obračunat prema odredbi članka 71. stavak 2. i 3. Zakona

4. naknada troškova prijevoza radi pregleda pred liječničkim povjerenstvima obračunata prema odredbi članka 141. Zakona.

– Prava na osnovi gubitka, zatočenja ili nestanka hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata:

1. obiteljska invalidnina obračunata prema odredbi članka 78. stavak 2., 3. i 6. Zakona

2. povećana obiteljska invalidnina obračunata prema odredbi članka 80. Zakona

3. uvećana obiteljska invalidnina obračunata prema odredbi članka 81. Zakona

4. novčana naknada u iznosu obiteljske invalidnine i obiteljske mirovine zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja obračunata prema odredbi članka 82. Zakona

– Prava na osnovi materijalnih i drugih potreba HRVI i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji:

1. poseban doplatak obračunat prema odredbi članka 84. Zakona

2. opskrbnina obračunata prema odredbi članka 91. Zakona

3. doplatak za pripomoć u kući obračunat prema odredbi članka 101. Zakona.


1) Osnovica za obračun naknada utvrđuje se svake godine u Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske.

2) Obračun po rješenjima korisnika za ostvarivanje priznatih prava, a na način utvrđen Zakonom, izvršava nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba (nadležno tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju).

Objavljeno u Narodnim novinama broj 52/05 od 22. travnja 2005.g.
ODLUKA

O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PRI PREVOĐENJU PRAVA, PREMA OSOBNOM ČINU I USTROJBENOM MJESTU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA 2005. GODINU

 

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za utvrđivanje vrijednosnog boda pri prevođenju prava iz članka 152., članka 153., članka 154. i članka 155. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, (»Narodne novine«, broj 174/04.) utvrđuju se ovom odlukom pripadajuće osnovice, prema osobnom činu i ustrojbenom mjestu.

 Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata određuju se u postupku prevođenja prava prema činu i ustrojbenom mjestu, sljedeće osnovice:

_________________________________________________

Činovi i ustrojbena mjesta                                       Osnovice

_________________________________________________

Vojnik                                                                        71.133

Pozornik                                                                      75.588

Razvodnik (zastavnik HRM)                                         80.919

Skupnik                                                                       71.914

Zapovjednik desetine                                                   85.404

Zapovjednik voda                                                        90.695

Zapovjednik satnije                                                    108.834

Zamjenik zapovjednika bojne                                     119.422

Zapovjednik bojne                                                     131.512

Zamjenik zapovjednika brigade                                  143.602

Zapovjednik brigade                                                  143.602

Desetnik                                                                      82.273

Vodnik                                                                        88.184

Stožerni vodnik                                                            88.788

Narednik                                                                     88.788

Nadnarednik                                                                89.294

Stožerni narednik                                                         92.202

Časnički namjesnik                                                     102.844

Zastavnik                                                                     87.513

Poručnik (poručnik korvete)                                         90.695

Natporučnik (poručnik fregate)                                     98.254

Satnik (poručnik bojnog broda)                                  108.838

Bojnik (kapetan korvete)                                            119.422

Pukovnik (kapetan fregate)                                         131.512

Brigadir (kapetan bojnog broda)                                 143.602

Stožerni brigadir (komodor)                                       155.692

Brigadirni general (komodor)                                      155.692

Zapovjednik zbornog mjesta                                       131.512

Zapovjednik zbornog područja                                   167.796

General bojnik (kontraadmiral)                                   167.796

General pukovnik (viceadmiral)                                  172.328

General zbora (admiral)                                              176.860

Zapovjednik obrane grada                                          131.512

Stožerni general (stožerni admiral)                               181.392

 

 Objavljeno u Narodnim novinama broj 35/06 od 29. ožujka 2006.g.

ODLUKA

O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU I ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA 2005. GODINU

 

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata utvrđuje se vrijednosni bod za određivanje invalidske mirovine na temelju pripadajuće osnovice, prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju.

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, za izračun invalidske mirovine prema činu, ustrojbenom mjestu i zvanju, određuju se sljedeće osnovice:

__________________________________________________

Činovi i ustrojbena mjesta                                       Osnovice

_________________________________________________

Vojnik                                                                        71.133

Pozornik                                                                      75.588

Razvodnik (zastavnik HRM)                                         80.919

Skupnik                                                                       71.914

Zapovjednik desetine                                                   85.404

Zapovjednik voda                                                        90.695

Zapovjednik satnije                                                    108.834

Zamjenik zapovjednika bojne                                     119.422

Zapovjednik bojne                                                     131.512

Zamjenik zapovjednika brigade                                  143.602

Zapovjednik brigade                                                  143.602

Desetnik                                                                      82.273

Vodnik                                                                        88.184

Stožerni vodnik                                                            88.788

Narednik                                                                     88.788

Nadnarednik                                                                89.294

Stožerni narednik                                                         92.202

Časnički namjesnik                                                     102.844

Zastavnik                                                                     87.513

Poručnik (poručnik korvete)                                         90.695

Natporučnik (poručnik fregate)                                     98.254

Satnik (poručnik bojnog broda)                                  108.838

Bojnik (kapetan korvete)                                            119.422

Pukovnik (kapetan fregate)                                         131.512

Brigadir (kapetan bojnog broda)                                 143.602

Stožerni brigadir (komodor)                                       155.692

Brigadirni general (komodor)                                      155.692

Zapovjednik zbornog mjesta                                       131.512

Zapovjednik zbornog područja                                   167.796

General bojnik (kontraadmiral)                                   167.796

General pukovnik (viceadmiral)                                  172.328

General zbora (admiral)                                              176.860

Zapovjednik obrane grada                                          131.512

Stožerni general (stožerni admiral)                               181.392

 Objavljeno u Narodnim novinama broj 35/06 od 29. ožujka 2006.g.ODLUKA

O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOM BRANITELJU IZ DOMOVINSKOG RATA

 ZA 2006. GODINU

Najniža mirovina od 1. siječnja 2006. određuje se u svoti od 1.969,20 kn mjesečno.

Mirovina u visini najniže mirovine, koja se priznaje hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata kada navrši 65 godina starosti (muškarac), odnosno 60 godina starosti (žena), a ne ispunjava uvjete mirovinskog staža za priznavanje prava na starosnu mirovinu, od 1. siječnja 2005. prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04. i 177/04.) iznosi 1.877,85 kn mjesečno.

Najniža mirovina hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata kojem je priznato pravo na mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 174/04.), određuje se uz primjenu mirovinskog faktora iz članka 80. Zakona o mirovinskom osiguranju.

Najniža mirovina hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku starosne ili invalidske i obiteljske mirovine članu obitelji nakon smrti hrvatskog branitelja, kojima je mirovina priznata prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, određuje se uz primjenu polaznog faktora iz članaka 78. i mirovinskog faktora iz članka 80. Zakona o mirovinskom osiguranju.

Objavljeno u Narodnim novinama broj 35/06 od 23. ožujka 2006.g.


UREDBA

O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA, HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA I HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA


Uredbom o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, propisuju se uvjeti, iznos i postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć:

1. članovima obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

2. hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata koji zbog teške novčano-materijalne situacije nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe

3. hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji zbog teške novčano-materijalne situacije nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Teške novčano-materijalne situacije koje ugrožavaju osnovne životne potrebe za koje se odobrava jednokratna novčana pomoć su:

a) teže bolesti osoba

b) teže bolesti članova uže obitelji HRVI i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji žive u zajedničkom kućanstvu

c) elementarne nepogode (požar, poplava, potres i sl.) u kućanstvu osoba

d) smrt člana uže obitelji HRVI ili smrt člana uže obitelji hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji žive u zajedničkom kućanstvu

e) hrvatskom branitelju, odnosno HRVI iz Domovinskog rata s troje i više maloljetne djece

f) samohranom roditelju sa statusom hrvatskog branitelja, odnosno HRVI iz Domovinskog rata s dvoje i više maloljetne djece

g) skrbniku u slučaju smrti djeteta smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi.

****

Jednokratna novčana pomoć u iznosu 14 osnovica utvrđenih Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za obračun naknada za tekuću godinu, dodjeljuje se članovima obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon ekshumacije i identifikacije hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te nakon proglašenja smrti zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u izvanparničnom postupku.

****

Jednokratna novčana pomoć u iznosu do dvije osnovice utvrđene Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za obračun naknada za tekuću godinu, odobrava se osobama koje zbog teške novčano-materijalne situacije nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, a nakon što su iscrpljeni svi drugi oblici pomoći putem socijalnih – jednokratnih novčanih pomoći po Zakonu o socijalnoj skrbi.

POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć se podnosi nadležnim prvostupanjskim tijelima za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u jedinicama područne (regionalne) samouprave prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, ako nisu pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvarili na temelju Uredbe o jednokratnoj novčanoj pomoći (»Narodne novine«, broj 31/92).

Zahtjevu se prilaže sljedeća dokumentacija:

– potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

– rješenje o skrbništvu nadležnog centra za socijalnu skrb (preslika pravomoćnog rješenja)

– potvrda o nezaposlenosti, izdana od nadležnog tijela za zapošljavanje ili ovjerena preslika radne knjižice

– potvrda nadležnog tijela mirovinskog osiguranja da podnositelj zahtjeva nije korisnik mirovine ili novčane naknade za vrijeme profesionalne rehabilitacije

– potvrda da samostalno ne obavlja gospodarsku, odnosno poljoprivrednu djelatnost

– medicinska dokumentacija za bolesti na temelju koje traži novčanu pomoć

– potvrda mjesno nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje da troškovi liječenja za navedenu bolest nisu propisani Zakonom o zdravstvenom osiguranju, drugim propisima i općim aktima Zavoda

– smrtni list u slučaju smrti člana uže obitelji ili djeteta bez roditeljske skrbi

– dokaz o elementarnoj nepogodi (izvješće Ministarstva unutarnjih poslova).


Objavljeno u Narodnim novinama broj 76/05 od 23. lipnja 2005.g.


UREDBA

O DAROVANJU STANOVA I KUĆA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI HRVATSKIM BRANITELJIMA TE ČLANOVIMA OBITELJI POGINULIH, ZATOČENIH ILI NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA


Stanovi i kuće u vlasništvu Republike Hrvatske koji se nalaze na područjima posebne državne skrbi daruju se u vlasništvo hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji na dan stupanja na snagu ove Uredbe koriste i prebivaju u tim stanovima i kućama. Pravo na darovanje stana ili kuće ostvaruju osobe koje su evidentirane kao njihovi korisnici kod Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

Ugovor o darovanju stana ili kuće sklopit će se između Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i daroprimatelja, s tim da ugovor mora obvezno sadržavati uglavak o zabrani otuđenja, odnosno stvarnopravnog raspolaganja darovane nekretnine u roku 10 godina od dana sklapanja ugovora o darovanju.

Zahtjev za darovanje stana ili kuće u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi podnosi se Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, koje obavlja sve stručne i druge poslove koji se odnose na postupak darovanja po ovoj Uredbi.

Objavljeno u Narodnim novinama broj 94/05 od 01. kolovoza 2005.g.Obradio: TašoPovratak gore Na vrh